Źródło: https://legalnabudowa.pl

Kto płaci za budowę ogrodzenia

Przepisy prawne nie wprowadzają żadnych szczególnych reguł dotyczących finansowania budowy płotu. W kodeksie cywilnym w art.154 § 2 mowa jest wyłącznie o wspólnym pokrywaniu przez sąsiadów kosztów utrzymania ogrodzeń już istniejących. Przepis ten nie odnosi się więc do pokrywania kosztów budowy nowego urządzenia (tak orzekł między innymi Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 stycznia 2002r., sygn. akt III CZP 75/01, OSNC 2002/10/121). Powyższe oznacza, że koszt budowy ogrodzenia musi ponosić ten podmiot który realizuje prace budowlane. Nie ma podstaw prawnych do obciążania sąsiada tego typu wydatkami. Oczywiście inna jest sytuacja gdy sąsiedzi dojdą do porozumienia i postanowią wspólnie postawić nowe ogrodzenie. W takim porozumieniu można określić kto i w jakich proporcjach ponosi koszty prowadzonych prac. Po wybudowaniu ogrodzenia na podstawie powołanego wyżej art. 154 §2 k.c. można natomiast domagać się od sąsiada kosztów utrzymania płotu. Dotyczy to współfinansowania remontów oraz napraw i bieżącej konserwacji.

Formalności związane z budową ogrodzenia

Rodzaj formalności jakie należy załatwić zależy od miejsca usytuowania ogrodzenia i jego wysokości. Jeżeli ogrodzenie jest budowane pomiędzy sąsiadującymi działkami a jego wysokość nie przekracza 2,2 m to nie wymaga to ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Zgłoszenie budowy ogrodzenia (jak i jego remontu) jest konieczne jeżeli ogrodzenie ma wysokość powyżej 2,2m niezależnie od tego gdzie jest sytuowane.

Zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót . W zgłoszeniu należy określić rodzaj prac, sposób ich wykonywania oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczanie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane i odpowiednie rysunki. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia organ nie zgłosi sprzeciwu co do prowadzenia prac, to można przystąpić do budowy płotu. Budowę można rozpocząć w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu. Po upływie tego okresu konieczne będzie dokonanie nowego zgłoszenia.